Grades and associated skillsets

Shoden (1st Dan)

Shoden (1st Dan)
Shoden (1st Dan) skills

Chuden (2nd Dan)

Chuden (2nd Dan)
Chuden (2nd Dan) skills

Seichuden (3rd Dan)

Seichuden (3rd Dan)
Seichuden (3rd Dan) skills

Uchiden (4th Dan)

Uchiden (4th Dan)
Uchiden (4th Dan) skills

Okuden (5th Dan)

Okuden (5th Dan)
Okuden (5th Dan) skills

Hiden (6th Dan)

Hiden (6th Dan)
Hiden (6th Dan) skills

Kaiden (7th Dan)

Kaiden (7th Dan)
Kaiden (7th Dan) skills